Regulamin korzystania z serwisu pocztapolska.opinie.mobi

Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Organizatorem Badania, o którym mowa w regulaminie, wskazanym również w zaproszeniu do Badania (np. w postaci emaila, ulotki, plakatu reklamowego) oraz na pierwszej stronie ankiety badawczej jest Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa., o numerze KRS 0000334972 i o numerze NIP 525-000-73-13. Dostawcą Badania jest firma Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, KRS 0000472533, adres elektroniczny: biuro@mobileinstitute.eu

Definicje

 1. Serwis – strona internetowa Dostawcy znajdująca się pod adresem pocztapolska.opinie.mobi zawierająca podstronę z ankietą badawczą Organizatora
 2. Uczestnicy – pełnoletnie osoby fizyczne, które dobrowolnie weszły na stronę pocztapolska.opinie.mobi wpisując kod dostarczony im poprzez Organizatora lub skanując kod QR, celem wypełnienia ankiety badawczej
 3. Dostawca – spółka Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa; adres elektroniczny: biuro@mobileinstitute.eu
 4. Badanie – przedsięwzięcie zlecone przez Organizatora Dostawcy, polegające na udostępnieniu przez Dostawcę w Serwisie Dostawcy strony www, na której Uczestnicy mogą dobrowolnie i anonimowo, w podanym przez Organizatora czasie wypełnić ankietę badawczą
 5. Ankieta badawcza – dokument zawierający zestaw pytań, na które dobrowolnie, w wybranym czasie, odpowiedzi udzielają Uczestnicy
 6. Organizator - firma zlecająca Dostawcy realizację Badania w ramach Serwisu
 7. Utwory – utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zdjęcia, grafiki, hasła reklamowe, dostarczone za pomocą Serwisu przez Uczestników, którzy są ich twórcami.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Dostawca

Do udziału w Badaniu niezbędne są:

  1. połączenie z siecią Internet
  2. urządzenie mobilne typu smartfon lub tablet umożliwiające dostęp do sieci Internet
 1. W przypadku korzystania przez Uczestnika ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymogów określonych w ust. 2.1 powyżej, Dostawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Udział w Badaniu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem opłat za transfer danych jakie pobiera i wysyła Uczestnik korzystając z Serwisu, które należne są stosownie do cennika operatora, z usług którego korzysta Uczestnik.

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W momencie spełnienia przez daną osobę warunków o których mowa w ust. 4.2 poniżej, między nią a Dostawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Korzystanie przez Uczestnika z usługi w postaci Serwisu odbywa się na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu w przypadku wykluczenia z Badania Uczestnika przez Dostawcę lub Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz po zakończeniu Badania.

Uczestnicy

 1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Serwis jest dostępny dla osób, które
  1. Zeskanowały kod QR i weszły na podstronę Serwisu opinie.mobi dedykowaną danemu Badaniu, w szczegolności podstronę pocztapolska.opinie.mobi lub wpisały adres www wskazany przez Organizatora i weszły na stronę www.opinie.mobi oraz wpisały kod dedykowany danemu Badaniu
  2. Zaakceptowały Regulamin Korzystania z Serwisu pocztapolska.opinie.mobi oraz regulamin Badania
  3. Wyraziły zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę danych osobowych celem wydania nagrody;
 3. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę lub Organizatora, że dany Uczestnik narusza postanowienia niniejszego regulaminu, Dostawca będzie uprawniony do wykluczenia takiej osoby z Badania, unieważnienia jej odpowiedzi udzielonych w Badaniu, o czym Uczestnik zostaje niezwłocznie zawiadomiony

Zasady uczestnictwa w Badaniu

 1. Badanie prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Uczestnik Badania otrzymuje od Organizatora zaproszenie do Badania zawierające link lub kod QR umożliwiające wejście do Serwisu Dostawcy i udział w Badaniu polegający, w szczególności, na wypełnieniu ankiety badawczej
 3. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Badaniu jest wypełnienie ankiety badawczej, to znaczy udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie zgodnie z opinią i wiedzą Uczestnika

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Dostawca – spółka Mobile Institute Łagód i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestników (adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania) będą przetwarzane przez Dostawcę i przechowywane przez niego w formie jednostkowej wyłącznie w celu:
  1. realizacji Badania
  2. realizacji badań rynkowych i tworzenia na ich podstawie raportów i zestawień zbiorczych dla Organizatora
  3. zbierania od Uczestników opinii o Serwisie i Badaniu
 3. Dostawca nie będzie przekazywał Organizatorowi ani podmiotom trzecim danych osobowych Uczestników w formie jednostkowej, a jedynie w postaci zestawień liczbowych i raportów zbiorczych, za wyjątkiem sytuacji gdy Uczestnik wyrazi zgodę na przekazanie adresu email i wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Również w przypadku wydania takiej zgody przez Uczestnika, Dostawca nie przekaże Organizatorowi żadnych danych jednostkowych Uczestnika powiązanych z jego odpowiedziami na pytania w ankiecie badawczej.
 4. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prawa autorskie

 1. Niektóre Badania mogą zawierać dodatkowe zadania dla Uczestnika, w wykonaniu których Uczestnik stworzy Utwór (przykładowo wykonanie zdjęcia i załączenie go w Serwisie, wymyślenie hasła reklamowego i załączenie go w ankiecie w ramach Serwisu, wymyślenie typu produktu bądź usługi i zamieszczenie go w ankiecie, wykonanie grafiki i załączenie jej w ankiecie, wykonanie opisu i załączenie go w ankiecie lub inne podobne).
 2. Zgłoszenie Utworu w ramach Badania jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń zgodnie z którymi:
  1. Utwór ten stanowi przejaw osobistej twórczości o indywidualnym charakterze Uczestnika i jest on wyłącznym autorem tego Utworu;
  2. Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów, ani dóbr osobistych osób trzecich;
 3. Z chwilą zgłoszenia Utworu w ramach Badania, Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do tego Utworu na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystaniu sieci Internet lub baz danych);
  2. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką;
  3. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach;
  4. publiczne odtwarzanie i inne formy rozpowszechniania;
  5. sporządzanie cyfrowego zapisu;
  6. publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieciach komputerowych, np. Internecie);
  7. nadawanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;
  8. nadawanie za pośrednictwem satelity;
  9. korzystanie z Utworu w ramach reklamy lub promocji (w tym w szczególności wykorzystywanie w materiałach reklamowych, wydawanie i rozpowszechnianie jako materiałów reklamowych itp.), niezależnie od formy materiałów reklamowych lub ich wielkości, techniki utrwalania oraz miejsca ekspozycji, jak również od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
 4. Wraz z nabyciem licencji, o której mowa w ust. 7.3 powyżej, Organizator nabywa prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej, jak i prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzenie opracowaniami na tych polach.
 5. Organizator ma prawo udzielać sublicencji.
 6. Niezależnie od powyższego, z chwilą zgłoszenia Utworu w ramach Badania, Uczestnik oświadcza, że nie będzie wykonywał osobistych praw autorskich, w szczególności nie będzie wykonywał swoich uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu, jak również wykonywał innych uprawnień wynikających z jakichkolwiek przysługujących mu praw autorskich osobistych, a w szczególności z prawa do podpisywania Utworu swoimi oznaczeniami lub nazwiskiem, jak również prawa do zachowania integralności Utworu.

Tajemnica handlowa

 1. Niektóre Badania mogą zawierać informacje będące tajemnicą Organizatora
 2. Informacje, o których mowa w ust. 8.1 powyżej zostaną oznaczone w Badaniu specjalnym oznaczeniem.
 3. Uczestnik, poprzez przystąpienie do Badań, o których mowa w ust. 8.1 powyżej zobowiązuje się nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 8.1 powyżej osobom trzecim.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że dany Uczestnik naruszył postanowienie ust. 8.3 powyżej, Organizator będzie uprawniony do podjęcia stosownych kroków prawnych, w tym wystąpienia na drogę sądową

Moderacja

 1. Zarówno odpowiedzi Uczestnika jak i przekazane przez niego w ramach Badania Utwory podlegają procedurze moderacji.
 2. Nie są brane pod uwagę w Badaniu odpowiedzi niezgodne z niniejszym regulaminem, w szczególności zawierające treści naruszające przepisy prawa autorskiego oraz których dystrybucja stanowi naruszenie innych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym treści wulgarnych, obraźliwych, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, propagujących faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, a także zmierzające wprost lub pośrednio do wywołania szkód u osób trzecich oraz będące przekleństwami bądź przypadkowymi ciągami znaków, nie mającymi żadnej logicznej interpretacji ani znaczenia.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Dostawcy Uczestnik może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres helpdesk@mobileinstitute.eu

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w Serwisie pocztapolska.opinie.mobi na stronie dedykowanej niniejszemu Badaniu oraz u Dostawcy.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu przy czym nie mogą one naruszać praw nabytych Uczestników. W przypadku wprowadzenia zmiany Dostawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Uczestników za pośrednictwem strony www.
 3. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017.
Powrót na stronę główną